Міністерство освіти і науки України затвердило Наказ від 16 квітня 2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

Порядок визначає механізм щодо: зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання; переведення учнів з одного закладу освіти до іншого; відрахування учнів із закладів освіти. Сьогодні наша стаття буде стосуватися майбутніх першокласників.

Для зарахування дитини до початкової школи необхідно подати заяву про зарахування до першого класу закладу освіти, який найбільш доступний та найближчий до місця проживання. До заяви додаються такі документи:

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) оригінал або копія медичної довідки (086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»);

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності);

Важливо! У випадку подання копій документів, зазначених вище, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім свідоцтва про народження дитини).

Документи подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. Крім того, заяви про зарахування та документи, зазначені вище, до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти.

Впродовж 1-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.
Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому класі, не пізніше 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами, сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування;

3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого класу також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі, зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування. З метою зарахування усіх дітей керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, відкриття додаткового класу, внесення необхідних змін до організації освітнього процесу або вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням.

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

1) до початку навчального року — діти, які мають право на першочергове зарахування;

2) впродовж навчального року — у порядку надходження заяв про зарахування. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.